Political Science

O kierunku

Interesuje cię współczesna polityka, funkcjonowanie administracji publicznej, proces tworzenia oraz oceny działania polityk społecznych, ekonomicznych i lokalnych, demokratyzacji, funkcjonowanie samorządów terytorialnych oraz działanie mediów? Chcesz nauczyć się wykorzystywać wiedzę z zakresu politologii, prawa, ekonomii oraz stosunków międzynarodowych do krytycznej analizy otaczającej cię rzeczywistości społeczno-politycznej?

Anglojęzyczne studia magisterskie na kierunku Political Science dadzą ci rozległą wiedzę na temat funkcjonowania sektora publicznego oraz najlepszych europejskich i światowych praktyk w tym zakresie. Zdobędziesz umiejętności praktyczne związane z działaniem i organizacją instytucji publicznych, kształtowaniem polityk publicznych, a także wspieraniem procesów demokratyzacji.

Studia na kierunku Political Science wyposażą cię także w instrumentarium badawcze niezbędne do rozumienia oraz analizowania procesów politycznych, jak i mechanizmów rządzących życiem społecznym, jego uwarunkowaniami ekonomicznymi, psychologicznymi i kulturowymi. Na tym kierunku zdobędziesz rozległą, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, ekonomii, psychologii politycznej, zarządzania publicznego, komunikacji politycznej, nauki o zarządzaniu, itp.

Dokładny program twoich studiów będzie zależał od wybranej specjalności. Anglojęzyczne studia Political Science oferują ci do wyboru jedną z pięciu specjalności: Public Policy, Political Communication, Public Administration, Democracy and Development in Europe and Caucasus oraz Central and East European Studies. Trzy ostatnie programy realizowane są we współpracy z zagranicznymi partnerami.

Ukończenie kierunku Political Science otworzy przed tobą możliwości pracy w instytucjach publicznych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, w organizacjach rządowych i pozarządowych, w handlu międzynarodowym, biznesie, transnarodowych korporacjach, mediach, itp. Absolwenci tego kierunku są cenionymi na rynku specjalistami, dziennikarzami, analitykami, ekspertami, a nawet politykami. Studia mogą być także przepustką do dalszego kształcenia na poziomie doktorskim oraz kariery w świecie akademickim.

O Instytucie

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego to jeden z największych tego typu instytutów naukowych i badawczych w Polsce, istniejący od 1969 roku. Jesteśmy częścią Uniwersytetu Wrocławskiego, który w zeszłym roku został laureatem organizowanego przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy. Wydajemy dwa cenione czasopisma naukowe oraz prowadzimy badania w obszarze stosunków międzynarodowych, systemów politycznych, komunikacji politycznej, polityki społecznej, teorii polityki oraz myśli politycznej.

Oferujemy możliwość nauki u wybitnych specjalistów z wybranych dziedzin, zarówno badaczy, jak i praktyków, możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych, projektach badawczych oraz konferencjach naukowych. Studenci są wspierani w prowadzeniu badań oraz w podążaniu za własnymi zainteresowaniami. Mogą liczyć na indywidualne konsultacje oraz wsparcie w projektowaniu oraz rozwoju kariery zawodowej.

Dla kogo?

Interesują cię zagadnienia związane z współczesną polityką, funkcjonowaniem administracji publicznej, procesem tworzenia oraz oceny działania polityk społecznych, ekonomicznych i lokalnych, demokratyzacją, funkcjonowaniem samorządów terytorialnych oraz działaniem mediów. Chcesz pogłębiać swoje zainteresowania pracując nad pracą magisterską. Ukończyłeś studia licencjackie na dowolnym kierunku.

Sprawnie posługujesz się językiem angielskim oraz dysponujesz certyfikatem potwierdzającym te umiejętności (egzamin IELTS z wynikiem 5,5 – 6 punktów, TOEFL na poziomie co najmniej 550 punktów lub inny; wymóg ten nie dotyczy osób, które ukończyły anglojęzyczne studia licencjackie albo angielski jest ich językiem ojczystym).

Studia Political Studies to dwuletnie uzupełniające studia magisterskie. Są otwarte zarówno dla obywateli Polski lub innych krajów Unii Europejskiej, jak i kandydatów spoza UE – na tych samych zasadach. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Dowiedz się więcej na temat kryteriów przyjęcia na studia w języku angielskim oraz wymaganych dokumentów.

Specjalności

Studia magisterskie Political Science dają ci możliwość podążania za swoimi zainteresowaniami oraz zgłębiania tych zjawisk, które cię naprawdę interesują. W ramach dwuletniego programu będziesz mieć do wyboru jedną ze specjalności:

Public Policy

Interesują cię takie zagadnienia jak kreowanie polityk publicznych – społecznych, ekonomicznych oraz lokalnych? Chcesz poznać najlepsze europejskie i światowe praktyki w tym zakresie oraz zgłębić tajniki zarządzania publicznego, dokonywania ocen wpływu polityk publicznych oraz komunikacji w administracji? Jeśli marzysz o karierze w sektorze publicznym oraz o kreowaniu lepszych rozwiązań w zakresie polityki publicznej, to te studia są dla ciebie.

Political Communication

Interesuje cię komunikowanie polityczne, organizacja kampanii wyborczych, kreowanie wizerunku polityków, konstruowanie reklamy politycznej oraz wykorzystywanie siły mediów społecznościowych do komunikacji politycznej? Te studia wyposażą cię w wiedzę na temat światowych praktyk w zakresie komunikowania politycznego, niezbędną do pracy na stanowisku doradcy ds. mediów oraz specjalisty ds. komunikacji przy partiach politycznych, w gabinetach polityków, w instytucjach publicznych, a nawet organizacjach pozarządowych.

Public Administration (prowadzona wspólnie z Georgian Institute of Public Affairs)

Chcesz poznać i zrozumieć zasady funkcjonowania administracji publicznej oraz różnych jej organów, zarówno na poziomie lokalnym, państwowym jak i ponadnarodowym? Interesują cię standardy zarządzania sektorem publicznym oraz najlepsze praktyki w tym zakresie? Studia Public Administration wyposażą cię w wiedzę niezbędną do pracy zarówno w organach administracji publicznej, jak i na takich stanowiskach w biznesie, gdzie tego rodzaju wiedza jest niezbędna. Program realizowany jest we współpracy z Georgian Institute of Public Affairs, dzięki czemu semestr studiów będziesz mógł spędzić w Tbilisi.

Democracy and Development in Europe and Caucasus (prowadzona wspólnie z Georgian Institute of Public Affairs)

Interesują cię takie zagadnienia jak procesy demokratyzacji, ekonomia rozwoju oraz kreowanie polityk publicznych wspierających rozwój społeczny oraz ekonomiczny? Podczas studiów na tej specjalności będziesz mieć okazję zgłębiać te zagadnienia na przykładzie rozwoju państw europejskich oraz kaukaskich. Zostaniesz wyposażony w wiedzę oraz umiejętności potrzebne do zapewnienia wsparcia merytorycznego wszelkim przedsięwzięciom o zasięgu międzynarodowym, zarówno publicznych, jak i prywatnych, a zwłaszcza tych, które uwzględniają współpracę między państwami europejskimi i kaukaskimi. Program realizowany jest we współpracy z Georgian Institute of Public Affairs, dzięki czemu semestr studiów będziesz mógł spędzić w Tbilisi.

Central and East European Studies (prowadzona wspólnie z Uniwersytetem w Bukareszcie)

Interesują cię takie zagadnienia jak proces demokratyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej, rozwój samorządności, specyfika funkcjonowania partii politycznych, zarządzania publicznego czy polityki zagranicznej poszczególnych państw regionu? Studia politologiczne nad regionem Europy Środkowo-Wschodniej to bardzo ciekawe studium przypadku transformacji ustrojowej od reżimu autorytarnego do demokracji. Absolwent tej specjalności dysponuje rozległą wiedzą na temat tego procesu uwzględniającą kontekst polityczny, społeczny, ekonomiczny oraz międzynarodowy.

Program studiów

Program studiów składa się z czterech semestrów: jednego z programem wspólnym dla wszystkich studentów oraz trzech semestrów z przedmiotami specjalizacyjnymi. Będziesz uczestniczył w kursach z zakresu teorii, socjologii oraz filozofii polityki, psychologii politycznej, historii instytucji politycznych, europejskiego prawa, itp. oraz w kursach specjalizacyjnych w zależności od obranej ścieżki kształcenia.

Program studiów obejmuje także kursy praktyczne z zakresu sztuki negocjacji, podejmowania decyzji w polityce, komunikacji oraz metodologii badań politycznych. Jeden z semestrów studiów przeznaczony jest na wyjazdy w ramach programów Erasmus, ISEP oraz CEEPUS. Kształcenie kończy się złożeniem oraz obroną pracy magisterskiej.

Pełna lista kursów dla poszczególnych specjalizacji.

Warsztaty, praktyki, konferencje

Studenci kierunku Political Science mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych wymianach studenckich oraz zagranicznych praktykach w ramach programu Erasmus+ z gwarantowanym stypendium.

Mogą także brać udział w szkołach letnich organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski oraz inne europejskie uniwersytety, a także w międzynarodowych konferencjach naukowych. Mogą uczestniczyć w wykładach oraz ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców odwiedzających nasz Uniwersytet w ramach programów Erasmus+, CEEPUS, Visiting Professors oraz w działalności studenckich organizacji naukowych.

Każdy student w czasie studiów magisterskich ma możliwość poszerzenia swoich kompetencji w ramach praktyk oferowanych przez Instytut Politologii we współpracy z instytucjami partnerskimi. Istnieje również możliwość uzyskania grantu na udział w 5-miesięcznym stażu w zagranicznej organizacji lub firmie. Z tego grantu mogą skorzystać nie tylko obecni studenci, ale także absolwenci naszego kierunku, którzy będą chcieli odbyć praktykę w ciągu roku następującego po ukończeniu studiów.

Dyplom

Po ukończeniu studiów na kierunku Political Science w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymasz dyplom magistra w zakresie Political Science w jednej z pięciu specjalności: Public Policy, Political Communication, Public Administration (podwójny dyplom Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Georgian Institute of Public Affairs), Democracy and Development in Europe and Caucasus (podwójny dyplom Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Georgian Institute of Public Affairs) lub Central and East European Studies (podwójny dyplom Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Bukareszcie).

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań.

Zobacz listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących anglojęzycznych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim przygotowaną przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr.

Szczegóły dotyczące procesu aplikacji

Jeśli posiadasz polski numer PESEL, kliknij tutaj

Jeśli jesteś obcokrajowcem i nie posiadasz numer PESEL, kliknij tutaj

Witryna ta używa plików cookie i podobnych rozwiązań technologicznych do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam, ochrony oraz spamem.
Akceptuję