Kierunki

Kierunki

PhD Programme in Political and Administrative Sciences

O kierunku

Pasjonują cię nauki o polityce, teorie stosunków międzynarodowych, procesy integracji czy zagadnienia administracji publicznej? Chcesz rozwijać swoją wiedzę i rozumienie tych zjawisk w toku własnych badań? Kształcenie w Kolegium Nauk o Polityce i Administracji Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego to dobry wybór dla osób, które chcą usamodzielnić się jako badacze w dyscyplinie Nauk o Polityce i Administracji oraz kontynuować swoją karierę w świecie akademickim lub jako wysoce wykształceni pracownicy merytoryczni instytucji publicznych, organizacji społecznych, dyplomacji, itp.

W trakcie kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk o Polityce i Administracji doktoranci realizują indywidualny program bezpośrednio związany z tematyką ich pracy badawczej. Są traktowani jak młodzi uczeni, którzy w pełni uczestniczą w życiu Instytutu i mają pełnowartościowy wkład w rozwój nauki.

Twoim głównym zadaniem jako doktoranta będzie skupienie się na własnym rozwoju intelektualnym oraz prowadzenie badań, których efektem będzie dysertacja naukowa. Wspierać cię będzie uczestnictwo w kursach z zakresu teorii polityki, teorii integracji, teorii stosunków międzynarodowych, metodologii badań, logiki, itp. W toku kształcenia zdobędziesz także szereg umiejętności praktycznych niezbędnych do umiejętnego poruszania się po świecie nauki, takich jak projektowanie badań, pisanie tekstów akademickich czy pozyskiwanie środków na realizację projektów naukowych.

Będziesz mieć też możliwość spróbowania sił w pracy dydaktycznej – wszyscy doktoranci mogą zrealizować praktykę zawodową w postaci prowadzenia zajęć ze studentami. To świetna okazja do sprawdzenia się w roli wykładowcy oraz praktykowania umiejętności wystąpień publicznych. Ukończenie Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego jest przepustką do kariery w świecie akademickim – zarówno w charakterze badacza, jak i wykładowcy. Stopień doktora nadany w dyscyplinie nauk o polityce i administracji czyni cię także atrakcyjnym kandydatem do pracy w administracji publicznej – zarówno na szczeblu krajowym, jak i zagranicznym, organizacjach pozarządowych, think tankach, mediach, itp.

O Kolegium Doktorskim Nauk o Polityce i Administracji

Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji jest częścią Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę naukową Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytut Politologii to jedna z największych To jeden z największych tego typu instytutów naukowych i badawczych w Polsce. Istnieje od 1969 roku.

Jesteśmy częścią Uniwersytetu Wrocławskiego, który w zeszłym roku został laureatem organizowanego przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Wydajemy dwa cenione czasopisma naukowe oraz prowadzimy badania w obszarze stosunków międzynarodowych, marketingu politycznego, komunikacji politycznej, polityki społecznej i gospodarczej oraz systemów politycznych.

Oferujemy możliwość nauki u wybitnych specjalistów z wybranych dziedzin, zarówno badaczy, jak i praktyków, możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych, projektach badawczych oraz konferencjach naukowych. Studenci są wspierani w prowadzeniu badań oraz w podążaniu za własnymi zainteresowaniami. Mogą liczyć na indywidualne konsultacje oraz wsparcie w projektowaniu oraz rozwoju kariery zawodowej.

Dla kogo?

Pasjonujesz się naukami o polityce oraz administracją i masz pomysł na badania z tego obszaru. Posiadasz dyplom magistra dowolnego kierunku, znasz język angielski co najmniej na poziomie B2 oraz dysponujesz certyfikatem potwierdzającym te umiejętności (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,5, BEC Vantage lub inne; ten wymóg nie dotyczy osób, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest ich językiem ojczystym).

Kandydaci do Kolegium Doktorskiego muszą podejść także do egzaminu ustnego oraz przedstawić pisemną opinię o projekcie rozprawy doktorskiej uzyskaną od jednego z badawczy WNS w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, który zadeklaruje objęcie nad nią pieczy promotorskiej. W trakcie egzaminu kandydat omawia z komisją swój projekt oraz wykazuje wiedzą z dyscypliny nauk o polityce i administracji. Pozytywne przejście takiej procedury kwalifikacyjnej daje wstęp na studia z gwarantowanym stypendium dla każdego uczestnika.

Dowiedz się więcej o zasadach przyjęć do Kolegium Nauk o Polityce i Administracji Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Specjalności

Podczas kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk o Polityce i Administracji nie wybierasz specjalizacji. Profil edukacji określony jest przez wybrany temat badawczy oraz opracowany we współpracy z promotorem indywidualny plan badawczy.

Program studiów

Plan kształcenia przygotowywany jest we współpracy z promotorami. Doktoranci uczestniczą w specjalistycznych kursach z zakresu m.in. teorii polityki, teorii stosunków międzynarodowych, teorii integracji, instytucji politycznych w ustroju demokratycznym i niedemokratycznym, itp. oraz w wybranych wykładach monograficznych.

W programie znajdują się również zajęcia praktyczne takie jak przedmioty metodologiczne, etyka prowadzenia badań naukowych, kurs pisania tekstów naukowych, przygotowania projektu badawczego, pozyskiwania środków na badania oraz dydaktyka w szkole wyższej

Większość czasu doktoranci spędzają jednak na własnych badaniach oraz przygotowywaniupublikacji naukowych związanych z realizowaną rozprawą doktorską. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Pełen program kształcenia

Warsztaty, praktyki, konferencje

W ramach kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk o Polityce i Administracji doktoranci mają możliwość czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych, sympozjach badawczych, wykładach gościnnych oraz szkołach letnich. Są także angażowani w prace organizacyjne na uczelni oraz aktywności na rzecz popularyzacji nauki. Kształcenie obejmuje także praktykę zawodową w postaci prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez innego nauczyciela akademickiego.

Wszyscy doktoranci mają takżemożliwość udziału w mobilności krajowej lub zagranicznej w ramach współpracy z innymi ośrodkami badawczymi, m.in. w programie Erasmus+ orazMOST. Mogą to być staże badawcze lub naukowe, trwające jeden lub nawet dwa semestry.

Dyplom

Po ukończeniu Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz obronieniu rozprawy doktorskiej otrzymasz stopień doktora nauk o polityce i administracji.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań.

Zobacz listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących anglojęzycznych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim przygotowaną przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr.

Szczegóły dotyczące procesu aplikacji

Jeśli posiadasz polski numer PESEL, kliknij tutaj.

Jeśli jesteś obcokrajowcem i nie posiadasz numer PESEL, kliknij tutaj.

Witryna ta używa plików cookie i podobnych rozwiązań technologicznych do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam, ochrony oraz spamem.
Akceptuję